Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mushroom Office

Mushroom Office is statutair gevestigd te Den Dungen en houdt kantoor op Litserstraat 74, 5275BX Den Dungen. (Postadres: Postbus 2035, 5202 CA ‘s Hertogenbosch).

Mushroom Office adviseert, traint en staat op alle andere mogelijke wijzen dagelijks bedrijven, overheden en organisaties ten dienste. Dit operationeel, technisch, strategisch en organisatorisch adviseren, voorlichten en begeleiden champignonteelt bedrijven, midden en klein bedrijf, organisaties, overheden en ondernemingen gebeurt zowel telefonisch, schriftelijk als met een bedrijfsbezoek.

Omdat Mushroom Office veel waarde hecht aan goede advisering en begeleiding, vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn. Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van Mushroom Office.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Mushroom Office ter zake dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advisering, voorlichting, onderzoek en verkoop van roerende zaken door Mushroom Office.

b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte/opdracht

a. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben -tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald- een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

b. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Mushroom Office van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door Mushroom Office.

c. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

3. Prijzen

a. De door Mushroom Office opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

b. Door Mushroom Office in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden Mushroom Office niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is Mushroom Office gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douane-tarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta, en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

c. In geval van verhogingen van de netto prijzen zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan Mushroom Office mededeelt. De klant heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de klant in de offerte genoemde (geschatte) termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal Mushroom Office zo spoedig mogelijk met de klant overleggen. Mushroom Office zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

b. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt Mushroom Office zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat.

c. Mushroom Office baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van gewasbeschermingsadviezen op de hiervoor geldende wettelijke bepalingen (wettelijkgebruiksvoorschrift, meststoffenbesluit, etc.) De gebruiksadviezen (doseringen, toepassingstechnieken, etc.), zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. Mushroom Office adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat Mushroom Office niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering.

d. In geval van verkoop door Mushroom Office van roerende zaken geldt dat Mushroom Office geen andere garantie geeft dan in de offerte is omschreven, onverlet de eventuele garantie die de producent verstrekt, waarop uitsluitend jegens de fabrikant aanspraak gemaakt kan worden. Mushroom Office zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de klant, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de klant in rekening kunnen worden gebracht.

e. Terzake niet publiek-toegankelijke gegevens van de klant die Mushroom Office in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt zal Mushroom Office geheimhouding betrachten, in die zin dat Mushroom Office deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de klant herleidbaar naar buiten zal brengen. Een verdergaande geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

f. Onderzoeksresultaten zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de klant schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen, waarbij de geheimhoudingstermijn maximaal een jaar na opleverings-/factureringsdatum zal bedragen.

g. Een eventuele geheimhoudingsplicht van Mushroom Office geldt niet voorzover zij daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en verplichtingen van Mushroom Office.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant

a. In geval van onderzoek van monsters is de klant verantwoordelijk voor de selectie, representativiteit en tijdige terbeschikkingstelling van monsters aan Mushroom Office.

b. In geval van advisering door Mushroom Office omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geldt dat feitelijke toepassing c.q. gebruik, opslag en bewaring zich aan de controle van Mushroom Office onttrekt. Dit houdt in dat de correcte uitvoering van het verstrekte advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant valt.

c. De klant aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.

6. Levering, risico en eigendom

a. Roerende zaken worden geleverd af die vestigingsplaats van Mushroom Office waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de klant.

b. In geval van levering van roerende zaken blijft Mushroom Office eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

c. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting berusten uitsluitend bij Mushroom Office.

7. Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Mushroom Office zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.

b. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door Mushroom Office zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij Mushroom Office gebruikelijke tarieven en methoden.

c. Mushroom Office behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. Mushroom Office kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.

d. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede alle terzake van de incasso gemaakte kosten.

e. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.

f. Ingeval een tussen Mushroom Office en cliënt overeengekomen opdracht twee weken voorafgaand aan het tijdstip van de opdracht, door cliënt wordt geannuleerd, wordt 10% plus gemaakte kosten in rekening gebracht. Wordt na twee weken voorafgaand aan de opdracht geannuleerd, wordt 100% van de overgekomen bedrag gefactureerd.

8. Aansprakelijkheid

Mushroom Office is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Mushroom Office te wijten tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Mushroom Office uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat Mushroom Office uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de klant tot een maximum bedrag van € 11.500,-, dan wel tot ten hoogste het bedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is indien dit bedrag hoger is. Onder deze directe schade valt tevens te begrijpen schade die de klant bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Mushroom Office lijdt; echter niet de eventuele winstderving van de klant die hiervan het gevolg is.

b. De klant vrijwaart Mushroom Office en/of de door Mushroom Office bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de werkzaamheden van Mushroom Office door de klant of een ander aan wie de klant de resultaten van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld.

9. Klachten

a. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Mushroom Office.

b. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk bij Mushroom Office te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

10. Ontbinding

Mushroom Office zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten met Mushroom Office is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch, tenzij Mushroom Office de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de klant, of dwingend recht anders voorschrijft.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.